WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY

W przypadku zagubienia pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny, jeżeli dokument został zatrzymany przez funkcjonariuszy WRD KPP w Kołobrzegu, właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona może wystąpić o uzyskanie duplikatu.

Duplikaty pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny można otrzymać:

• w formie uwierzytelnionej kopii – konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł

• w formie zaświadczenia – konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

Warunkiem wydania uwierzytelnionej kopii/zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej, która została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz, 1635 z późn. zm. (w przypadku uwierzytelnionej kopii – 5 zł, za zaświadczenie – 17 zł). Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg: nr konta bankowego 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541

Kopię dokumentu wpłaty należy dołączyć do pisemnego wniosku o wydanie ww. zaświadczenia.

Miejsce składania pisemnych wniosków:

Wnioski o uzyskanie duplikatu pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny można składać u Dyżurnego KPP w Kołobrzegu przy ul. Kilińskiego 20, można również przesłać pocztą na adres: Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: janusz.kobylak@sc.policja.gov.pl.

Wnioski są realizowane przez Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu w terminie do 30 dni.

Powrót na górę strony