Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP Kołobrzeg

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP KOŁOBRZEG

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem jest Komendant Powiatowego Policji z siedzibą w Kołobrzegu:
  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg
 2. Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych KPP w Kołobrzegu:
  • Katarzyna Kałużna-Urbaś
  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100
  • tel.: 47 78 46627
  • e-mail: iod.kpp.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
  W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów przetwarzania, lecz nie krótszy niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
   
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
   
 5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
Powrót na górę strony