Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Kołobrzeg

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP KOŁOBRZEG

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowego Policji z siedzibą w Kołobrzegu:

  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100 Kołobrzeg

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych KPP w Kołobrzegu

  • Katarzyna Kałużna-Urbaś
  • adres: ul. Kilińskiego 20, 78-100
  • tel.: 47 78 46627
  • e-mail: iod.kpp.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony