Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu przypomina o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autokaru, należy zgłosić pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił i środków, udało się przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

 

 

                                                 bezpieczny autobus logo

 

 

 

W przypadku gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol, przy czym należy pamiętać, że interwencje obsługiwane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Jednocześnie informujemy, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli na piśmie zgodnie ze wskazanymi warunkami, może ona nie dojść do skutku w sytuacji nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.

 

Kołobrzeska Policja przypomina również o projekcie "Bezpieczny Autobus". Jest to darmowa usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić online podstawowe informacje o autobusie lub każdym pojeździe przeznaczonym do transportu więcej niż 9 osób. Wystarczy podać numer rejestracyjny na stronie serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl Strona jest dostępna również na telefonach komórkowych. Dzięki niej podróżny upewni się m.in. Czy autobus:

- ma ważne ubezpieczenie OC

- posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne

- nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony 

 

Usługa jest darmowa i pozwala w szybki i wygodny sposób uzyskać informacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podróżowania autokarem, busem lub autobusem. Nie zastąpi ona działań Policji, która dodatkowo może sprawdzić kierowcę, pozwoli jednak na wstępne sprawdzenie pojazdu.

 

 

 

 

 


 

ulotka awers 2ulotka rewers

 

 

Seniorze nie daj się oszukać

senior

Policjanci  apelują do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby zachować czujność w kontakcie z osobą, która podaje się za naszego krewnego, wnuczka i oczekuje pomocy finansowej, zwykle dużej sumy pieniędzy na różne cele.

Takie sytuacje miały miejsce ostatnio na terenie gminy Węgorzyno, gdzie do starszych osób dzwoniły osoby podające się za członków rodziny i namawiały na udzielenie pomocy finansowej. W jednym z przypadków jedna z pokrzywdzonych Pań wypłaciła już 15.000 zł ale sprawca zorientował się o powiadomieniu Policji.

Pamiętajmy aby sprawdzać wiarygodność dzwoniących do nas osób, nie ufać obcym i o każdym budzącym wątpliwość kontakcie z osobą podającą się za krewnych informować Policję.

 

Uważajmy na kieszonkowców - Zastrzegajmy dokumenty tożsamości

kdz.kieszonkowiec.www.150x1

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 

ZGUBIONE DOKUMENTY MOŻNA ZASTRZEGAĆ WYŁĄCZNIE W BANKACH - OKOŁO 22.000 PLACÓWEK W CAŁYM KRAJU (nie trzeba nawet mieć konta bankowego):

 

Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.

Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się  na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

 


 

 

Zamin przyjmiesz mandat

 

Nakładanie mandatów karnych jest postępowaniem zastępczym wobec postępowania przed sądem powołanym do orzekania w sprawach o wykroczenia. Tryb stosowania postępowania mandatowego reguluje w rozdziale 17 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Podstawowym warunkiem nałożenia mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na taki sposób zakończenia postępowania. Przyjęcie mandatu jest więc prawem a nie obowiązkiem osoby, której postawiono zarzut popełnienia wykroczenia. 

Tylko od decyzji sprawcy wykroczenia zależy czy chce by postępowanie w sprawie zostało zakończone poprzez nałożenie mandatu - jednak bez możliwości rozpoznania jej przez sąd. Zgoda na ukaranie w postępowaniu mandatowym niesie za sobą również skutek w postaci rezygnacji z prawa do zaskarżenia mandatu prawomocnego.

Kiedy mandat staje się prawomocny?

Prawomocność mandatu karnego, w zależności od jego rodzaju, następuje z chwilą:

 • podpisania mandatu karnego kredytowanego,

 • wręczenia pieniędzy funkcjonariuszowi, który nałożył mandat karny gotówkowy,

 • zapłacenia grzywny wymierzonej mandatem karnym zaocznym.


Co może zrobić policjant po ujawnieniu wykroczenia?

Policjant wobec sprawcy wykroczenia zatrzymanego na gorącym uczynku ma w zasadzie trzy możliwości do wyboru:

 • zastosowanie pouczenia,

 • nałożenie mandatu karnego,

 • skierowanie sprawy z wnioskiem o rozpoznanie wykroczenia przed sądem.

Pouczenie jest najłagodniejszym środkiem jaki może zostać zastosowany wobec sprawców wykroczeń. W takiej sytuacji osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej za swój czyn. Pouczenie może przybrać różnorodną postać jak np: zwrócenie uwagi na naganność zachowania, ostrzeżenie, że w przyszłości w takiej sytuacji nie będzie można liczyć na pobłażliwość. Pouczenie może zostać zastosowane również wówczas jeżeli zachowanie będące wykroczeniem będzie również przedmiotem postępowania dyscyplinarnego.

Jeżeli jednak okoliczności popełnienia czynu lub zachowanie jego sprawcy nie zasługują na zastosowanie pouczenia - to w takiej sytuacji policjant sięgnie po bloczek mandatowy.
Dalszy tryb postępowania zależy od decyzji sprawcy, który może odmówić przyjęcia mandatu lub zgodzić się na jego przyjęcie.

Każde z zachowań pociąga za sobą różne konsekwencje.

Nad decyzją o przyjęciu mandatu trzeba się poważnie zastanowić. Policjant jak również jego przełożony nie ma prawa do anulowania mandatów. Może to uczynić jedynie sąd grodzki, na wniosek ukaranej osoby, złożony w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się mandatu.

Prawomocny mandat może zostać uchylony tylko wówczas, gdy zostanie nałożony za czyn, który nie jest wykroczeniem. Do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko - na przykład, gdyby mandat został nałożony na osobę mająca ukończone 18 lat, kierującą rowerem - za to, że nie posiada karty rowerowej. Takie zachowanie nie jest wykroczeniem a więc mandat może zostać uchylony. 

Sąd nie uchyli natomiast mandatu, który został nałożony za czyn będący wykroczeniem i przyjęty przez osobę, która później dojdzie do przekonania, że jednak zdarzenie miało inny przebieg. Decydującym jest to czy mandat został nałożony za zachowanie, które wyczerpuje znamiona jakiegokolwiek wykroczenia.

Nie można uchylić mandatu np. ze względu na zbyt wysoką kwotę grzywny - co najczęściej jest powodem kierowania pism do jednostek Policji.

O uchyleniu mandatu karnego orzeka sąd na posiedzeniu. Mają prawo w nim uczestniczyć: ukarany, organ lub jego funkcjonariusz, który nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Uchylając mandat karny sąd nakazuje zwrot uiszczonej kwoty.

Jeśli ukarany nie zgodzi się z decyzją policjanta i odmówi przyjęcia mandatu sprawa również skończy się w sądzie grodzkim. Policjant sporządzi wniosek o ukaranie, który z całą dokumentacją powędruje do sądu. Świadkami w takiej sprawie są często również policjanci, którzy ujawnili wykroczenie.

Grzywna orzeczona przez sąd jest na ogół w tej samej wysokości co mandat proponowany przez policjanta. Do tego dochodzą jednak koszty postępowania. A jeśli za wykroczenie przewidziano także punkty karne, to bez względu na to, czy zrobi to sąd czy policjant, i tak trafią na konto kierowcy. 

Pamiętaj:

 • Przyjęcie mandatu karnego za wykroczenie jest zależne tylko i wyłącznie
  od wyrażenia twojej zgody na takie załatwienie sprawy.

 • Nie można się odwołać od mandatu prawomocnego, 
  takiego mandatu nie może anulować policjant jak też jego przełożony.

 • Policjant przed nałożeniem mandatu jest zobowiązany poinformować sprawcę wykroczenia, że w przypadku odmowy przyjęcia mandatu skieruje sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie - nie traktuj więc takiego pouczenia jako groźby.

 • Przed podjęciem decyzji o przyjęciu mandatu dobrze się zastanów - 
  najczęściej jest to decyzja nieodwracalna.

 


Policja radzi: co zrobić w przypadku kolizji

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, zdarza się nawet najlepszym kierowcom. Co należy wówczas zrobić? Kiedy dojedzie do kolizji drogowej, czyli zdarzenia drogowego mającego związek z ruchem pojazdów, w którym nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała i powstały wyłącznie straty materialne, uczestnicy „ stłuczki” nie są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy doszło do wypadku drogowego, w którym co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub została ranna.

 

Jeżeli uczestniczysz w „ stłuczce”, to pamiętaj, aby:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 2. zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji, w szczególności poprzez:

  • niezwłoczne usuniecie pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,

  • można zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ( np. kredą, kawałkiem cegły),

  • warto zrobić zdjęcia ( np. telefonem komórkowym) uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu,

  • odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia ( włączenie świateł awaryjnych i ustawienie w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego) – w sytuacji, gdy usuniecie pojazdu jest niemożliwe,

  • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jeżeli uczestnicy kolizji zgodnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, mogą załatwić sprawę we własnym zakresie, bez udziału policji. Należy wówczas wypełnić formularz Wspólnego Oświadczenia i opisać tam przebieg zdarzenia, podając datę, godzinę, miejsce kolizji oraz powstałe uszkodzenia w pojazdach.

Nie zawsze jednak okoliczności kolizji drogowej lub jej ocena przez uczestników jest jednoznaczna. Lepiej wówczas wezwać Policje a w szczególności, gdy sprawca :

 • sprawia wrażenie nietrzeźwego lub okoliczności wskazują, ze zostało popełnione przestępstwo,

 • nie posiada wymaganych dokumentów przy sobie ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie),

 • nie przyznaje się do spowodowania kolizji i nie chce złożyć oświadczenia,

 • ucieka z miejsca kolizji drogowej,

 • prowadził pojazd użyczony,

 • jest cudzoziemcem.

 

Powrót na górę strony