WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDARZENIU DROGOWYM

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kołobrzegu informuję, że notatki ze zdarzeń drogowych uzyskać można również drogą elektroniczną, na wniosek uczestnika, po przesłaniu e-mailem dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej. Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres e-mail: dariusz.hoc@sc.policja.gov.pl

Podanie (wniosek) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej dariusz.hoc@sc.policja.gov.pl w formie pliku PDF (skan dokumentu wytworzony zgodnie z podanymi wyżej informacjami) wraz z niezbędnymi załącznikami, np. pełnomocnictwo, dowód opłaty uiszczenia opłaty skarbowej. Wzór wniosku (podania) jest dostępny na stronie internetowej KMP w Chorzowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel: 47 78 46 546.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (kolizji drogowej lub wypadku drogowym) ma prawo do otrzymania na swoje żądanie danych osobowych kierującego pojazdem tj. dane personalne kierującego, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC

W przypadku gdy mamy do czynienia z przestępstwem (wypadek drogowy)informacji tych należy udzielić wg dyspozycji art. 156§5 kodeksu postępowania karnego – zgodnie z tym przepisem strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do udostępnienia im akt postępowania, sporządzania odpisów lub kserokopii, otrzymania odpłatnie uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania.

Opłata za wydanie takiej uwierzytelnionej kserokopii, uwierzytelnionego odpisu z akt postępowania jest regulowania Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.06.2003 r. W sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy i wynosi 1 zł za każdą stronę wydanej kserokopii i 6 zł za stronę uwierzytelnionego odpisu.

W przypadku gdy mamy do czynienia z wykroczeniem (kolizja drogowa) osobie uprawnionej do otrzymania danych na mocy art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym należy je udostępnić uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.

W takim przypadku osoba uprawniona powinna zwrócić się do organu Policji z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w formie zaświadczenia powołując się na art. 23 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy O ochronie danych osobowych i art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wskazując we wniosku, że dane te są jej potrzebne do dochodzenia praw przed sądem lub podać inną podstawę prawną z art. 27 ust. 2 ustawy O ochronie danych osobowych.

Powyższe dane zostaną udostępnione w formie zaświadczenia, za wydanie którego osoba składająca wniosek powinna uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika do ustawy O opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa musi zostać wniesiona na odpowiednie konto Urzędu Miasta bądź Gminy zgodnie z właściwością terytorialną gdzie siedzibę ma organ wydający zaświadczenie (Komenda Powiatowa Policji bądź Komisariat Policji)

 

Pliki do pobrania

  • 11.76 KB
Powrót na górę strony