PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA" 2016/2017 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA" 2016/2017

Regulamin uczestnictwa w programie.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa cele, zasady, warunki i tryb przyznawania Honorowego Tytułu „Bezpiecznej Szkoły” i uczestnictwa we wszystkich elementach programu „Bezpieczna Szkoła”.

§ 2

Tytuł ma charakter honorowy. Posiadacz tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie. Przyznawany jest placówkom oświatowym województwa zachodniopomorskiego za jakość i innowacyjność podejmowanych inicjatyw profilaktycznych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów.

 

§ 3

O tytuł mogą ubiegać się wszystkie szkoły i placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego.

 

§ 4

 1. Program „Bezpieczna Szkoła” polega na stałej współpracy Policji Zachodniopomorskiej
  ze zgłoszonymi do programu placówkami oświatowymi. Współpraca polega na:

- możliwości podjęcia systemowych działań w zakresie realizowania inicjatyw o chara-kterze profilaktycznym i edukacyjnym w obszarze bezpieczeństwa,
- możliwości uczestniczenia zgłoszonych placówek oświatowych w części konkursowej programu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa,

- realizowaniu szkoleń rad pedagogicznych na zasadach i warunkach określonych w przedmiotowym regulaminie,

- realizowaniu wywiadówek profilowanych na zasadach i warunkach określonych w prze-dmiotowym regulaminie.

 1. Program pod nazwą „Bezpieczna Szkoła" w roku szkolnym 2016/2017 organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałko-wskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 2. Koordynatorem wszelkich działań profilaktycznych w ramach Programu ze strony Policji Zachodniopomorskiej na poziomie województwa jest Wydział Prewencji KWP w Szczeci-nie. Na poziomie gminy i powiatu przedstawicielem organizatora jest właściwa Komenda Miejska lub Powiatowa Policji.

 3. Program „Bezpieczna Szkoła” prowadzony jest zgodnie z cyklem roku szkolnego.

 4. Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne będą na stronie internetowej organizatorów, tj.: Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (www.szczecin.kwp. gov.pl) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www. wzp.pl).

 

Edukacja

 

§ 5

Głównym celem Programu „Bezpieczna Szkoła” jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży i inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem młodych ludzi do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

 

 1. Placówki, które w roku szkolnym 2016/2017 zgłoszą się do programu „Bezpieczna Szkoła” mogą skorzystać z propozycji przeprowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą, rady pedagogicznej dla swojego grona pedagogicznego i spotkania z rodzicami w ramach wywiadówki profilaktycznej. Szkolenie realizowane będzie przez policjantów i pracowników Policji, Komend Miejskich i Powiatowych województwa zachodniopomorskiego zajmujących się w swoich obowiązkach służbowych profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa.

 2. Każda placówka, która zgłosi się do programu, w trakcie trwania roku szkolnego może przy współpracy organizatorów zorganizować wspólnie ustaloną ilość spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, jednoszkolenie rady pedagogicznej oraz jedną wywiadówkę profilowaną dla rodziców uczniów danej szkoły, ustalenie potrzeby tematu przewidywanego i (orientacyjnego) terminu szkolenia odbywać się będzie na bieżąco z przedstawicielem KMP/KPP.

 3. Wydział Prewencji KWP w Szczecinie przekaże jednostkom organizacyjnym Policji KMP i KPP materiały informacyjne niezbędne do realizacji wyżej wymienionych zadań edukacyjnych.

 4. Organizatorzy programu „Bezpieczna Szkoła” w roku szkolnym 2015/2016 proponują między innymi następujące tematy spotkań:

 

 • profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych,

 • zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu,

 • procedura „Niebieskie Karty”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 • profilaktyka dotycząca przeciwdziałania handlowi ludźmi,

 • sytuacje kryzysowe na terenie szkoły i odpowiedzialność prawna osoby nieletniej,

 • zagrożenia wynikające z wcześnie podjętej inicjacji seksualnej i prostytucji wśród osób nieletnich,

 • przeciwdziałanie subkulturom i sektom młodzieżowym oraz niebezpiecznym grupom i organizacjom młodzieżowym,

 • nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,

 • prawne aspekty przemocy i agresji w szkole,

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

 • bezpieczeństwo w środowisku lokalnym,

 • w trosce o bezpieczeństwo zwierząt i środowisko naturalne,

 • krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa jako nowoczesna forma skatalogowania zagrożeń na wskazanych obszarach.

 

 

Zasady szczegółowe

 

§ 6

  1. Placówka oświatowa, która chce podjąć współpracę z Policją w zakresie profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa zgłasza chęć współpracy w formie wypełnionej karty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Przystąpienie do programu „Bezpieczna Szkoła” i wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie. Karta powinna zostać przekazana do 28 października 2016 roku właściwemu terytorialnie przedstawicielowi KMP/KPP, który zajmuje się profilaktyką i edukacją na rzecz bezpieczeństwa.

  2. W terminie do 30 listopada 2016 r. każda placówka oświatowa uczestnicząca w pro-gramie w porozumieniu z przedstawicielami właściwej Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji przygotuje harmonogram współpracy w bieżącym roku szkolnym, uwzględniając w nim obszary współpracy gwarantowane programem.

  3. Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z Policją powinny zostać zrealizowane do 28 kwietnia 2017 roku.

  4. Do dnia 12 maja 2017 roku, każda z placówek oświatowych współpracująca z Policją na zasadach określonych niniejszym regulaminem przekaże przedstawicielowi właściwej Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji sprawozdanie, które będzie podsumowaniem realizowanych działań profilaktycznych w szkole. Sprawozdanie zostanie ocenione przez komisję oceniającą, w skład której wejdą przedstawiciele Policji, wydziału oświaty jednostki samorządu terytorialnego oraz zaproszone instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu.

  5. Z nadesłanych sprawozdań zostaną wybrane te, które zdaniem komisji oceniającej najlepiej obrazują realizację zadania, które od zdiagnozowanego zagrożenia poprzez podjęcie odpowiedniej pracy profilaktycznej wpływają na poprawę bezpieczeństwa w placówce oświatowej. W każdej edycji programu z nadesłanych propozycji na poziomie powiatowym zostanie wybrany jeden laureat, który otrzyma certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” oraz jedna placówka oświatowa, która zostanie uhonorowana wyróżnieniem.

 

Kryteria oceny działań profilaktycznych

 

§ 7

  1. Placówki oświatowe podejmujące współpracę z Policją, przekazując sprawozdanie z realizacji działań profilaktycznych poddają ocenie komisji konkursowej autorską podjętą inicjatywę profilaktyczną w obszarze bezpieczeństwa w szkole.

Najważniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

 • przeprowadzona przez placówkę oświatową diagnoza bezpieczeństwa, określająca obszary zagrożeń, które wymagają podjęcia działań profilaktycznych;

 • opracowany harmonogram zadań w obszarze planowanych działań profilaktycznych z uwzględnieniem instytucji i organizacji niezbędnych do osiągnięcia postawionych sobie celów;

 • innowacyjność i pomysłowość projektu odpowiadająca w pełni oczekiwaniom jego odbiorców;

 • konkretne określenie grupy odbiorców;

 • uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.

 

  1. W określonym w § 6 pkt 4 terminie uczestnicy zobowiązani są do przekazania właściwej Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej (za pomocą płyty CD), która w jak najdokładniejszy sposób zaprezentuje podjętą na terenie szkoły zgłoszoną do programu inicjatywę.

  2. Sprawozdanie przesłane w postaci prezentacji multimedialnej powinno zawierać przede wszystkim:

 • nazwę inicjatywy,

 • analizę zjawiska, ze wskazaniem obszarów zagrożeń, na które odpowiedzią jest realizacja inicjatywy profilaktycznej,

 • szczegółowy opis inicjatywy ze wszystkimi etapami jej realizacji,

 • materiały multimedialne będące dodatkową dokumentacją realizowanej inicjatywy (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe),

 • informacje o organizatorach, logistyce całego zadania oraz źródłach finansowania projektu,

 • wszelkie inne materiały mogące jak najlepiej przedstawić realizowany pomysł na edukację w obszarze bezpieczeństwa.

7. W swojej pracy jury może zasięgać opinii innych instytucji mogących mieć wiedzę na temat danej placówki.

 

Podsumowanie programu ,,Bezpieczna Szkoła”

 

§ 8

 1. 1. Podsumowanie programu Bezpieczna Szkoła, nastąpi w czerwcu 2017 roku.

 1. Główną nagrodą w programie i konkursie „Bezpieczna Szkoła” przyznawaną placówkom oświatowym jest Honorowy Tytuł „Bezpiecznej Szkoły”, którego atrybutem jest odpowiedni dokument podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 2. Dodatkowo organizatorzy mogą dodatkowo wyróżnić te placówki i tych laureatów, którzy w ich subiektywnej ocenie zasługują na wyróżnienie, jednakże nie uzyskały tytułu. W zależności od poziomu nadesłanych prac konkursowych organizatorzy konkursu gwarantują sobie możliwość nie przyznania nagrody.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Nazwa placówki oświatowej. Miejscowość, data. …………………………….

……………………………

 

Komenda Miejska / Powiatowa Policji w……………………………...

Wydział Prewencji

Adres:………………………………..

 

 

 

 

Zgłoszenie

do programu „Bezpieczna Szkoła”

edycja 2016/2017

1. Pełna nazwa placówki oświatowej wraz z adresem:

…………………………………….……………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………

numer tel. ………………………………………………………………………………………………………….

numer fax. …………………………………………………………………………………………………………

adres e-mail ………………………………...................................................................................................

adres strony www......................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko dyrektora placówki ……………………………………………………………………………………………………………………...

3. Imię i nazwisko, funkcja, nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z organizatorem programu. …………………………………………………………………………………………………………….………..

4. Jaki obszar zagrożeń jest priorytetem dla placówki oświatowej w zakresie podjętych z Policją działań profilaktycznych?

 

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy placówka jest zainteresowana możliwością przeszkolenia rady pedagogicznej?

 

Tak Nie

 

- proszę wpisać temat będący w zainteresowaniu ze wskazanych w § 5 pkt 4 regulaminu

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Czy placówka skorzysta z możliwości zaproszenia przedstawiciela Policji na spotkanie z rodzicami w ramachwywiadówki profilowanej?

 

Tak Nie

 

- proszę wpisać temat będący w zainteresowaniu ze wskazanych w § 5 pkt 4 regulaminu

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                        Dyrektor placówki oświatowej

………………………………………………

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • 1.73 MB