ROWERZYSTO UWAŻAJ NA DRODZE - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Aktualności

ROWERZYSTO UWAŻAJ NA DRODZE

Elementarną regułą postępowania na drodze jest zachowanie ostrożności, a  często nawet szczególnej ostrożności, unikanie wszelkiego działania (lub zaniechania), które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Niezbędna jest tu znajomość i  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, które regulują i porządkują postępowanie wszystkich uczestników .

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z  drogi dla rowerów i  pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. W miejscach, gdzie nie ma wyodrębnionej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, rowerzyści powinni jechać poboczem. W  przypadku, gdy brak jest pobocza lub jest ono w złym stanie technicznym, albo rowerzysta utrudnia pieszym poruszanie się poboczem, wolno mu jechać po jezdni.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych.

Przejście dla pieszych - popularnie zwane "zebrą" jest oznakowane białymi pasami i służy pieszym do przekraczania jezdni. Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym  rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych jeśli chce je przekroczyć. Czyli rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych.

Jeżeli przez przejście dla pieszych obok również prowadzi ścieżka rowerowa, wówczas rowerzysta może przez nie przejechać. Nie powinien jednak zapominać, aby zwolnić i upewnić się, że nie ma w pobliżu samochodu, który może nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast jeżeli na przejściu dla pieszych nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej, należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez przejście

Na drodze dla rowerów obowiązują takie same zasady, jak dla samochodów poruszających się na jezdni tj. należy jeździć prawą stroną, pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a na skrzyżowaniach tras dla rowerów, na których o pierwszeństwie nie decydują znaki obowiązuję reguła prawej ręki. Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi bądź pasa ruchu dla rowerów, jeśli wyznaczone są one dla kierunku w którym jedzie lub zamierza skręcić. Również po zmroku muszą używać świateł.